Strona główna
Program wychowawczy klas IV – VI Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 14 lipca 2010 21:57

Program wychowawczy klas IV – VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim

 

Zadania Cele Sposób realizacji Termin Realizacji Osoby odpowiedzialne
I. Kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. 1. Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w szkole: Kodeks przeciw agresji; Kodeks klasowy;
Prawa i obowiązki ucznia

- rozmowy, pogadanki na zajęciach
- spotkania z pedagogiem szkolnym

IX


na bieżąco

Wychowawca
Pedagog szkolny
2. Wdrażanie zasad i norm zachowania się wobec nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników. - rozmowy , pogadanki na zajęciach
- zajęcia warsztatowe w grupach


cały rok
Wychowawca
Pedagog szkolny
3. Kształtowanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych. - rozmowy, pogadanki
- filmy edukacyjne
cały rok Wychowawca
nauczyciel
4. Wdrażanie do poszanowania cudzej własności oraz  mienia szkoły. - rozmowy, pogadanki na zajęciach
cały rok
Wychowawca
II. Kształtowanie umiejętności oceny własnego zachowania. 1. Doskonalenie umiejętności oceny własnego postępowania – samoocena ucznia. - dyskusje na forum klasy
- pogadanki i rozmowy
- omówienie zasad oceniania szkolnego

cały rok


X

Wychowawcy
Pedagog szkolny
Nauczyciele
2. Wyrabianie postaw radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

-zajęcia warsztatowe w klasie – omówienie zasad postępowania

- rozmowy z pedagogiem szkolny

dwa razy w roku szkolnym

na bieżąco
Wychowawca

Pedagog szkolny
3. Uświadamianie uczniom następstw i zagrożeń wynikających z działań negatywnych. - stworzenie „Klasowego Kodeksu przeciw agresji”
-rozmowy na zajęciach
IX

Na bieżąco
Wychowawca
Pedagog szkolny
Nauczyciele
III. Wdrażanie do umiejętności pracy w grupie rówieśniczej. 1. Integracja zespołu klasowego i społeczności szkolnej. - udział w imprezach klasowych : Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Dziecka, dyskoteki itp.
- udział uczniów w wycieczkach klasowych
- udział uczniów w imprezach i apelach organizowanych na terenie szkoły
Zgodnie z kalendarzem imprez, wycieczek oraz apeli Wychowawca
Nauczyciele
2. Budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za powierzone zadania. - rozmowy z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym
- przydział obowiązków w zespole klasowym (gospodarz, skarbnik, dyżurny, szatniowy itp.)
- konsekwentne przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w szkole – kodeks, zasad oceniania szkolnego.
Na bieżąco Wychowawca
Pedagog szkolny
3. Kształtowanie postaw poszanowania godności ludzkiej, praw człowieka , praw ucznia. - rozmowy i pogadanki na zajęciach


-apel o prawach i obowiązkach
dziecka - ucznia

-gazetki tematyczne
Cały rok


Zgodnie z kalendarzem

cyklicznie
Wychowawca
Pedagog szkolny




Pedagog szkolny
IV. Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się w szkole oraz w czasie wolnym ucznia. 1. Zapoznanie z zasadami zachowania się na drogach w terenie zabudowanym i niezabudowanym. - rozmowy i pogadanki na zajęciach
- zajęcia warsztatowe

-spotkania z policjantem

-udział w konkursach organizowanych przez Policję

IX
cyklicznie

II semestr


Na bieżąco

Wychowawca
Pedagog szkolny
Policja


Pedagog szkolny
2. Wpajanie zasad bezpieczeństwa w środkach lokomocji : autobus, autokar, metro. -rozmowy na zajęciach oraz przed wycieczkami Zgodnie z harmonogramem Wychowawca
3. Wdrażanie do zdobywania karty rowerowej. - zajęcia na temat ruchu drogowego, znaków, bezpieczeństwa na drodze

- nauka jazdy na rowerze – ćwiczenia praktyczne
- omówienie budowy roweru
IX



IV – V
(egzamin na kartę)
Wychowawcy
-nauczyciel techniki 
4. Zapoznanie z zasadami korzystania z sal lekcyjnych – sprzętów i pomocy dydaktycznych. - omówienie regulaminu korzystania z klasopracowni oraz ze sprzętów dydaktycznych dostępnych w szkole X

nauczyciele – opiekunowie sal

wychowawcy świetlicy

5. Wdrażanie do bezpieczeństwa w trakcie czasu wolnego: przerwy międzylekcyjne, ferie itp. -rozmowy na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym

- apel na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym
I, VI
Na bieżąco

Zgodnie z harmonogramem imprez
Wychowawca
6. Udział uczniów w akcji „Tydzień dla bezpieczeństwa”. -czynny udział wszystkich klas w akcji „Tydzień dla bezpieczeństwa” organizowanej w szkole oraz na terenie gminy. V – VI
Nauczyciele
wychowawcy
Pedagog szkolny
7. Wdrażanie do bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego. -Omówienie regulaminu korzystania z sali gimnastycznej oraz z pływalni i kortów tenisowych. IX
Na bieżąco
Nauczyciele wf
wychowawcy
V. Kształtowanie wrażliwości na estetykę, piękno i potrzeby innych ludzi oraz dbanie o własne zdrowie. 1. Wdrażanie do dbania o czystość klasy, szkoły i najbliższego otoczenia. - przydział dyżurów porządkowych w klasie Na bieżąco Wychowawca

2. Dbanie o higienę osobistą i estetyczny wygląd. - rozmowy na temat czystości oraz estetycznego ubioru ucznia Na bieżąco

Wychowawca

Pielęgniarka

3.    Wdrażanie do dbania o własne zdrowie

 


a.    ubiór stosowny do pogody, a także schludny, estetyczny.


b.     prawidłowe, zdrowe odżywianie.

 

 

- rozmowy na zajęciach
- pogadanki pielęgniarki szkolnej

- zajęcia warsztatowe w klasach
(np. przygotowanie sałatek, kanapek)

-szkolenie na temat prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży.

Na bieżąco



X



II semestr
Wychowawca
Pielęgniarka


Wychowawca nauczyciel przyrody

specjalista -dietetyk

4. Wyrabianie wrażliwości zmysłowych w kontakcie ze sztuką. -udział w zajęciach w galerii „Radogoszcz” – wystawy prac plastycznych Cyklicznie Wychowawcy
-udział w konkursach recytatorskich np. „Dawno, dawno temu”... Zgodnie z harmonogramem
konkursów
Biblioteka
-wyjścia do kina i teatru (film, przedstawienie). zgodnie z harmonogramem wycieczek Wychowawca
-udział w konkursach międzyszkolnych: plastycznych, teatralnych na bieżąco Nauczyciele
-poznawanie zabytków kultury polskiej podczas wycieczek szkolnych. zgodnie z harmonogramem wycieczek Nauczyciele wychowawcy
5. Uświadamianie skutków uzależnienia się od narkotyków, alkoholu i nikotyny. -rozmowy na godzinach wychowawczych zgodnie z planem wychowawczym klasy Wychowawca
Pedagog
-ankieta diagnozująca cyklicznie Pedagog
- zajęcia profilaktyczne na bieżąco

Wychowawca

Pedagog szkolny

- realizacja programu profilaktycznego raz w roku szkolnym
Specjalista do spraw uzależnień
VI. Rozwijanie zainteresowań ucznia. 1. Inspirowanie uczniów do aktywności zgodnej z ich zdolnościami.
- zajęcia pozalekcyjne
- koła zainteresowań
-udział w zawodach sportowych
Cały rok Wychowawca
Nauczyciele
Nauczyciele wf
2. Udział harcerzy i zuchów w akcjach Związku Harcerstwa Polskiego. -systematyczne spotkania na zbiórkach drużyn Cały rok Opiekunowie drużyn
- udział w imprezach organizowanych przez ZHP (obozy, światełko wigilijne itp.) Zgodnie z harmonogramem imprez. Komendant szczepu
3. Wdrażanie do pracy Samorządu Uczniowskiego. -udział uczniów w pracach SU na terenie szkoły oraz reprezentowanie placówki na poza szkołą Na bieżąco Opiekunowie SU
4. Wdrażanie do czynnego udziału w Grodziskiej Olimpiadzie Sportowej. - udział uczniów w zawodach organizowanych przez GOS Zgodnie z harmonogramem zawodów Nauczyciele wf
VII. Rozbudzanie postaw i uczuć patriotycznych. 1. Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych. - rozmowy na zajęciach,
-prezentacja oraz omówienie symboli narodowych
Na bieżąco Wychowawcy
Nauczyciele języka polskiego
Nauczyciele historii
- nauka hymnu narodowego X – XI Wychowawcy
Nauczyciele języka polskiego
Nauczyciele historii
- omówienie właściwego zachowania się podczas uroczystości szkolnych i państwowych Przed każdą imprezą Wychowawcy
- „żywe” lekcje historii Cyklicznie Nauczyciele historii
2. Zapoznanie z tradycjami i symbolami związanymi z imieniem szkoły. - rozmowy na temat symboli szkoły, historii szkoły XI Wychowawcy
Biblioteka
- nauka pieśni szkoły Nauczyciele muzyki
- poznanie historii Szarych Szeregów Na bieżąco Wychowawcy
- poznanie miejsc pamięci narodowej w Grodzisku Mazowieckim
- udział w obchodach Święta Szkoły X – XI nauczyciele
wychowawcy
- omawianie utworów literackich poświęconych Szarym Szeregom, harcerstwu, II wojnie światowej. Na bieżąco
Nauczyciele języka polskiego i historii
3. Wdrażanie do udziału w imprezach organizowanych na terenie szkoły i miasta. -czynny udział w imprezach organizowanych w szkole oraz w mieście
-    rajdy rowerowe
-    pokazy,
-    aukcje,
-    festyny rodzinne
-    jasełka
Zgodnie z harmonogramem imprez Nauczyciele
Wychowawcy
4. Wdrażanie uczniów do poznawania własnego regionu. - omówienie historii i tradycji Grodziska Mazowieckiego

- zwiedzanie ciekawych miejsc w mieście

- spotkania ze znanymi mieszkańcami miasta.
Na bieżąco Nauczyciel historii
Nauczyciele
Biblioteka
wychowawcy
-udział uczniów w konkursie :Grodzisk Moja Mała Ojczyzna”
III
VIII. Tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości, umacniania więzów rodzinnych, współpracy i tolerancji. 1. Wdrażanie do pomocy koleżeńskiej. - wdrażanie do przekazywania informacji o pracach domowych uczniom chorym

-zorganizowanie koleżeńskiej pomocy w nauce
Na bieżąco Wychowawcy
2. Wyrabianie szacunku do osób starszych, niepełnosprawnych i chorych. -rozmowy na temat tolerancji, niepełnosprawności, szacunku

-gazetki tematyczne
Cały rok


cyklicznie
Wychowawca
Pedagog szkolny

Pedagog szkolny
3. Wdrażanie do wzmacniania więzów koleżeńskich i  rodzinnych. - zorganizowanie przedstawienia dla dzieci z innych klas
- wspólne wycieczki kilku zespołów klasowych
-przygotowanie i uczestniczenie w uroczystościach klasowych: Wigilia, Andrzejki, Bale, dyskoteki, Dzień Matki itp.
Zgodnie z harmonogramem wycieczek i imprez Wychowawca
Trójka klasowa
Rada Szkoły
4. Wdrażanie do udzielania pomocy innym uczniom. - aktywny udział w zbiórkach odzieży, żywności dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji
Cyklicznie
Wychowawcy
Pedagog
- zorganizowanie kiermaszu używanych podręczników VI Opiekunowie SU
IX. Świadome korzystanie ze środków masowego przekazu. 1. Zapoznanie z bezpiecznymi zasadami korzystania z komputera, tv, radia. - rozmowy na zajęciach
-pogadanki z pielęgniarką
Na bieżąco Wychowawca pielęgniarka
Biblioteka
2. Uświadomienie zagrożeń płynących z nieprawidłowym korzystaniem z internetu. -rozmowy na zajęciach
-gazetki tematyczne
Cały rok

Wychowawca
Pedagog szkolny
Nauczyciel informatyki
Biblioteka

X. Kształtowanie postawy ekologicznej. 1. Wdrażanie do przestrzegania zasad ekologii w życiu codziennym. -    rozmowy na zajęciach
-    segregacja odpadów w klasie i szkole
-    zbiórka makulatury
-    zbiórka baterii
-    udział w akcji „Sprzątanie Świata”
-    konkursy o tematyce ekologicznej
-    realizacja ścieżki ekologicznej
-    udział uczniów w pieszym rajdzie „Babie Lato”
Cały rok




IX , V

Zgodnie z harmonogramem

Zgodnie z harmonogramem
Wychowawca
Nauczyciele przyrody
2. Pomoc bezdomnym zwierzętom.
-    współpraca ze schroniskiem

-    współpraca z Grodziską Strażą Zwierząt
Na bieżąco

Na bieżąco
XI. Współpraca z rodzicami i prawnymi opiekunami ucznia

1.Badanie relacji i oddziaływań wychowawczych w domu rodzinnym ucznia.



-    rozmowy indywidualne z rodzicami  i uczniami
-    wizyty domowe
-    zebrania z rodzicami

X.


na bieżąco

Wychowawca
Pedagog szkolny
a.    Pozyskiwanie informacji na temat sytuacji w domu rodzinnym ucznia. -ankieta diagnozująca
-ankieta socjometryczna
I semestr
Na bieżąco

Wychowawcy

2.Zapoznanie rodziców z możliwościami pomocy dziecku i rodzinie w różnych sytuacjach kryzysowych. -    rozmowy z rodzicami
-    pogadanki
-    tablica informacyjna
na bieżąco Wychowawca pedagog
3. Wdrażanie rodziców w czynny udział w życiu klasy i szkoły. - wspólne organizowanie oraz udział w imprezach przygotowanych na terenie klasy i szkoły. zgodnie z harmonogramem Wychowawca
Rada Szkoły
Trójka klasowa
4. Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców - pedagogizacja rodziców. -  rozmowy z rodzicami

- cyklicznie

– dwa razy do roku

Pedagog

Wychowawcy
Dyrektor

-    spotkania ze specjalistami

-    gazetki tematyczne dla rodziców
Poprawiony: poniedziałek, 19 lipca 2010 23:23
 
© 2008 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. | Joomla Templates