Strona główna
Inicjatywa Samorządu Uczniowskiego

 order umiechuSamorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i daje wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność samorządu uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole. Pani dyrektor szkoły z ogromna przyjemnością spotkała się z „ zarządem" SU i na fali współpracy młodzi demokraci zaproponowali zabawę w „ szczęśliwy numerek". Pani dyrektor obiecała w imieniu wszystkich nauczycieli respektować przysługujące uczniom kompetencje, prawa i obowiązki. Po zapoznaniu się z regulaminem, poinformowaniu Rady Pedagogicznej zgodziła się na uatrakcyjnienie szkolnych poranków o losowanie szczęśliwców zwolnionych z odpytywania czy kartkówek. Pani dyrektor poprosiła uczniów o kolejne inicjatywy i wyraziła nadzieję, że uczniowie wraz z nauczycielami skorzystają z tych pierwszych lekcji demokracji. Wszak odpowiedzialność za naszą szkołę dzielimy a nasze sukcesy mnożymy :)
W sali 16a około 7 45 będzie losowany każdego dnia numerek, który będzie wyeksponowany w szatni przy planie, na pierwszym piętrze przy zastępstwach i na drugim piętrze na gazetce SU.
Regulamin akcji „ szczęśliwy numerek" w rozwinięciu

 REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim

1. Szczęśliwy numerek jest przypisany numerkowi ucznia w dzienniku lekcyjnym.
2. Szczęśliwy numerek losowany jest codziennie rano przed godz. 8.00.
3. Losowania dokonuje osoba wyznaczona przez SU w obecności nauczyciela.
4. Szczęśliwy numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
5. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.
6. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela.
7. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.
8. Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu numerkowi.
9. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).
10. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu.
11. Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek nie bierze udziału w losowaniu następnego dnia.
12. Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.
13. Punkt 5 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.
14. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych i aktywności na lekcji.
15. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z niezapowiedzianych kartkówek z bieżącej lekcji.
16. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 3 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową.
17. W jednym miesiącu dana liczba może się pojawić tylko raz.
18. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
19. Jeżeli uczeń nie stosuje się do zasad szczęśliwego numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi.
20. Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
21. Powyższy regulamin dotyczy uczniów klas 4 - 8.

 
© 2008 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Maz. | Joomla Templates